Duits

 

Privacyverklaring Woldse Weelde

Privacyverklaring Woldse Weelde
Deze verklaring geeft informatie over hoe onze organisatie omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de activiteiten van onze organisatie worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam organisatie:    Woldse Weelde
Adres:                          Grensweg 4
Postcode / Plaats:     8385 GH Vledderveen
Contactpersoon:       Minke Heeringa
e-mailadres:               info@woldseweelde.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het op maat verhuren van vakantiewoningen.
Wij vragen: uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres en de samenstelling van de groep of gezin die bij ons op vakantie komen.
Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hierna nader omschreven.
Op de website worden sfeerfoto’s van de vakantiewoningen en de activiteiten rond bezoek op de Woldse Weelde geplaatst. Deze fotos zijn altijd zonder persoonsgegevens in de onderschriften. Voor het plaatsen van foto’s met kinderen of personen met een beperking wordt schriftelijk om toesteming tot plaatsing gevraagd.

Onze verwerkingen van uw persoonsgegevens

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van de verhuur van vakantiewoningen
  • vastlegging in onze administratie van uw gegevens ten behoeve van het ontzorgen bij het organiseren van uw vakantieproject. Zoals voor inhuur van medische hulpmiddelen (tillift, ziekenhuisbed, etc) en verzorging/verpleging om uw verblijf optimaal te faciliteren.
  • het maken van afspraken met externen voor de organisatie van de ontzorging naast bovenstaande punt ook voor de reservering van buitenactiviteiten daar waar nodig zoals (aangepast varen, aangepast zwemmen, huifbedrijden, etc.)
  • het verzenden van informatie aan zorgverleners en medische hulpmiddelen verstrekkers in overleg met u;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) als dat echt nodig is en/of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Zoals voor de organisatie van de ontzorging of ook voor de reservering van buitenactiviteiten, zoals (aangepast varen, aangepast zwemmen, huifbedrijden, etc.)
Standaard geven wij uw mailadres door aan mailchimp voor de verzending van een incidenteel verschijnende nieuwsbrief. Bij iedere door u ontvangen nieuwsbrief kunt u, als u de mailing niet op prijs stelt, zich envoudig uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie bewaard, langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. De gegevens worden verwijderd na verlies van relevantie, uiterlijk twee jaren nadat u dit kenbaar hebt gemaakt. Bij voorbeeld als de gegevens niet meer relevant zijn voor de ontzorging van een volgende vakantie. De bewaartermijn van persoonsgegevens moet minimaal voldoen aan wettelijke termijnen.
De persoonlijke gegevens door u achtergelaten op de website zoals in het gastenboek of de fotopuzzel op de website worden onmiddellijk verwijderd, zodra u daarom verzoekt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens is zorggedragen voor een adequate toegangsbescherming tot de administratie, de registratie en de financiële administratie door middel van technische maatregelen in combinatie met het beperken van het aantal personen dat daartoe toegang heeft. Deze personen zijn op hun privacy gesteld en nemen daardoor de bescherming van uw privacy serieus. Voorts zijn de systemen adequaat beveiligd, onder meer door een versleuteling van de gegevens.
De Woldse Weelde beschikt over een datalekprotocol en ‑register. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via (info@woldseweelde.nl).

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons bedrijf verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wilt beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

In het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing (dit is geen gebruikelijke toepassing bij onze organisatie) kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Cookies

De organisatie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie.

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via (info@woldseweelde.nl). U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?

Voor overige vragen kun u contact opnemen met Minke Heeringa

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018.